A
A
A

Novice

Podpis pogodbe o sofinanciranju z MGRT

16.05.2023
Podpis pogodbe o sofinanciranju z MGRT

19. decembra 2022 smo v Mestni občini Celje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) podpisali pogodbo o sofinanciranju ureditve in dograditve Ekonomsko–poslovne cone Trnovlje – jug. Na razpisu »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture« bomo iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) prejeli do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Celotna vrednost projekta znaša več kot 2,2 milijona evrov.

Območje EPC Trnovlje – jug se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Celje, vzhodno od reke Hudinje in sega do ceste Gaji na zahodu. Na severu jo omejuje Cesta v Trnovlje, na jugu sega do območja Kotne ulice in Kulturniške ulice.

Pri projektu ureditve ekonomsko-poslovne cone (EPC) Trnovlje jug gre za ureditev oziroma
dograditev obstoječe cone, ki se razteza na površini 15,6 hektarja (ha). Del površin (8,77 ha) je že pozidan in zapolnjen s podjetniško dejavnostjo (v obstoječi EPC trenutno deluje 87 podjetij).

V vzhodnem delu cone se nahaja še 5,12 ha nepozidanih, prosto uporabnih površin, ki še niso ustrezno komunalno opremljena in so namenjena podjetniški dejavnosti. Komunalna
opremljenost teh površin z ureditvijo cestnih povezav bo omogočala vstop novih podjetij v cono.

Ob tej površini bo zgrajena še nova cestna in druga infrastruktura, ki bo zavzemala 1,14 ha, kar pomeni, da znaša skupna površina urejanja in dograjevanja EPC 6,26 ha.

Naložba v ureditev EPC Trnovlje – jug poleg komunalnega opremljanja površin ter izgradnje dveh novih povezovalnih cest v dolžini 180 in 270 metrov, predvideva še ureditev javne razsvetljave, izgradnjo in ureditev vodovoda in (meteorne) kanalizacije, hodnikov za pešce itn.

Pri projektu je velika pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene
infrastrukture. Na območju EPC bo omogočen javni potniški promet (Celebus), urejene bodo kolesarske steze s postajo sistema KolesCE, polnilnice za električna vozila in električna kolesa.

Na območju bo umeščen ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov in zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, predvidena je zasaditev drevoreda in parkovna ureditev. Novozgrajena javna razsvetljava bo opremljena s svetilkami hibridnega tipa, ki se napajajo iz integriranih sončnih
panelov.

Projekt zajema tudi izdelavo vizije razvoja EPC, vzpostavitev spletne strani EPC in storitve v podporo delovanju EPC …

Med upravičene stroške sofinanciranja tega projekta spadajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije itn.

Projekt ureditve EPC Trnovlje – jug mora biti po pogodbi z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo zaključen do 30. junija 2025.