A
A
A

Povezujemo uspešne zgodbe za celovit trajnostni razvoj

EPC Trnovlje – generator gospodarskega in socialnega razvoja, ki spodbuja številne podjetniške investicije in zagotavlja nova delovna mesta.

parcela

Vizija EPC Trnovlje - jug je postati vodilna gospodarska destinacija, kjer se prepletajo gospodarske, razvojne, izobraževalne in inovacijske vsebine. S podjetji, ki bodo v coni, se bodo kreirala nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, trajnostni razvoj ter prebojne inovacije.

Podjetjem bodo tako v coni omogočeni optimalni pogoji za izvajanje poslovne dejavnosti, dolgoročnega medsebojnega povezovanja ter nadaljnje rasti in razvoja. Na ta način želimo v Mestni občini Celje prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni, ter ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.


Naložbo sofinancira Evropska unija – Next Generation EU.

Projekt EPC Trnovo

Ugodna lokacija Ekonomsko–poslovne cone Trnovlje – jug, v neposredni bližini centra Celja in avtocestnega priključka, zagotavlja odlične pogoje za gospodarski razvoj ter izvajanje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.

Z naložbo v izgradnjo dveh novih odsekov povezovalnih cest (A in E) je v coni predvidena ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, javne razsvetljave, vodovoda, meteorne kanalizacije in hodnikov za pešce. Predvidena površina urejanja in dograjevanja znaša 6,26 ha.

Projekt posebno pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene infrastrukture, s čimer bo v coni zagotovljen javni potniški promet (Celebus), kolesarske steze s postajo sistema KolesCE, polnilnice za električna vozila in kolesa, ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, drevored in parkovna ureditev ter javna razsvetljava, ki se napaja iz sončnih panelov.

Projekt EPC Trnovo
Projekt EPC Trnovo

Če želite v zeleni coni začeti svojo novo pot,
nas za dodatne informacije in ogled parcel kontaktirajte.

Kontaktirajte nas