A
A
A

Novice

Precejšnje zanimanje podjetij za projekt Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug

14.06.2023
Precejšnje zanimanje podjetij za projekt Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug

Mestna občina Celje je v prostorih družbe Hermi zainteresiranim podjetjem predstavila projekt Ureditev Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug. Gre za 2,2 milijona evrov vreden projekt komunalne ureditve, dograditve in širitve obstoječe cone, ki ga bo do višine 1.300 tisoč evrov sofinancirala Evropska unija v okviru mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Predstavitve so se udeležili predstavniki 20 podjetij, ki jih zanima nadaljnji razvoj cone, katerega cilj je vzpostavitev ekosistema podjetij z višjo dodano vrednostjo, specializacija dejavnosti, povezovanje podjetij in ureditev območja s trajnostnimi ukrepi. Med predstavniki Mestne občine Celje sta bila tudi župan Matija Kovač in novi vodja oddelka za Okolje in prostor ter komunalo mag. Miran Gajšek.

Udeležence dogodka je najprej pozdravil Miran Rauter, direktor podjetja Hermi, ki se prav tako zanima za dodatne površine v coni za širitev poslovne dejavnosti.

Sledil je nagovor župana Mestne občine Celje Matije Kovača, ki je poudaril pomen razvoja gospodarstva za blaginjo prebivalcev občine, da lokalna skupnost poskrbi za urejeno infrastrukturo, ki omogoča uspešno delovanje in razvoj podjetij. Ob tem je dejal, da se projekt ureditve Ekonomske-poslovne cone Trnovlje – jug navezuje na dva pomembna cilja izmed petih strateških, ki si jih je Mestna občina Celje zadala za naslednje obdobje. Prvi je Trajnostni urbani razvoj - pri tem cilju želimo izvajati urejeno in pregledno prostorsko ter zemljiško politiko kot pogoj za trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj mesta in okolice.

EPC Trnovlje jug je tudi eden od gradnikov cilja Celje, srce regije, v sklopu katerega želimo okrepiti položaj našega mesta in občine kot gospodarskega središča regije in središča še na nekaterih drugih področjih, upravnem, izobraževalnem, kulturnem, zdravstvenem, turističnem, prometnem itn. Torej uveljaviti Celje kot urbano in pametno mesto novih tehnologij in razvoja.

Vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na MOC mag. Miran Gajšek, ki je to mesto prevzel 1. junija, je poudaril pomembnost poslovne cone Trnovlje jug na območju, ki smo ga nekoč imenovali gospodarska cona vzhod. Dodal je še, da si bomo prizadevali, da bi podjetjem karseda olajšali poslovanje. »Kajti, če bo gospodarstvu, pod pogoji varovanja okolja, šlo dobro, bo tudi denar za socialo, šport, kulturo itn,« je še povedal Miran Gajšek.

Projekt Ureditve ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug in prve aktivnosti Mestne občine Celje je podrobneje predstavil Janko Trobiš, svetovalec za gospodarstvo na MOC. V predstavitvi je opisal načrtovana gradbena dela, terminski načrt izgradnje in možnosti za širitev podjetij na nova območja v coni, ki bodo komunalno opremljena za podjetniško dejavnost. V okviru projekta EPC Trnovlje jug bo zgrajena nova cestna in komunalna infrastruktura.

Podjetjem je bila predstavljena tudi vizija razvoja EPC Trnovlje – jug, ki jo je izdelalo podjetje Prah. Namen vizije je pregled analize gospodarske slike Celja, pregled dobrih praks, pregled potencialov lokacije in ukrepi za privabljanje investitorjev, predlogi ukrepov za povezovanje podjetij v coni in iskanje sinergij med njimi, kako upravljati s cono ter tržiti še proste lokacije cone. Z okrepitvijo obstoječega ekosistema ekonomske poslovne infrastrukture v EPC Trnovlje – jug bo zagotovljen nov dodaten prostor za razvoj in rast mikro, malih in srednjih podjetij, da bodo lahko povečevala obseg poslovanja, ustvarjala visoko dodano vrednost in nova delovna mesta ter tako prispevala k večji konkurenčnosti gospodarstva občine in regije.

Ob zaključku predstavitve so direktorji in predstavniki udeleženih podjetij predstavnikom Mestne občine Celje zastavili nekaj vprašanj o ureditvi cone, predvideni infrastrukturi, zemljiščih, ki bodo namenjena podjetniški dejavnosti, potencialni širitvi cone, njenem upravljanju ipd. Prav tako smo izmenjali poglede in izkušnje o dosedanjem delovanju v poslovni coni Trnovlje – jug.